Лаборатории

Практическите занятия в катедрата се реализира в специализирана лабораторна база по направления:

Лаборатории по химия

Чертожни зали с удобства за изработка на техническа документация

Лаборатории по „Компютърна графика за инженери“ и по „Автоматизация на проектирането“

Една от основните дейности на инженерните кадри за конструиране, техническа поддръжка, търговска дейност и др. в машиностроенето е свързана с използването на специализирани инженерни софтуерни продукти за създаване и управление на документация (CAD).

Учебните занятия за изучаване на CAD продукти се провеждат с помощта на специализиран софтуерен продукт за създаване на машиностроителна документация Solid Edge. Студентите създават елементи от машиностроителна документация. Акцентува се върху усвояване на основни съвременни похвати за създаване на документация, така че студентите да придобият базови знания и възможност за бърза адаптация в производствената среда на широк кръг предприятия от машиностроенето.

Лаборатория по „Металознание и технология на материалите“ – на името на чл. кор. Любомир Калев.

НТук следва да фигурира информация защо залата е наречена така, т.е. информация за Калев и неговото влияние върху нивото на науката, в т.ч. и върху преподавателите. Търси се приемственост.

Как се онагледяват процеси от практиката, за които не са налице стендове – учебни филми, презентации и др. – снимки.

Лаборатория по „Металознание“

Лаборатория по „Метрология“

Лаборатория по „Машинни елементи“

В лабораторията са разположени специализирани стендове за практическо изследване на разглеждани в лекционния материал машинни елементи и механизми. Студентите самостоятелно установяват характерни за практиката физико-механични величини като: коефициент на полезно действие, коефициент на триене, статична и динамична деформация, неравномерност на движение и др. В лабораторните упражнения студентите придобиват непосредствени впечатления от изучавания технически материал, в т.ч. приложение на изучавания материал в промишлеността, анализ на резултати от експеримент, мерки за безопасна експлоатация, създаване на документи от провеждане на изпитателна процедура (протоколи от изпитване) и др.

За някои специализирани експерименти се използва цифрова техника.

За онагледяване на учебния процес по дисциплините „Машинни елементи“ и „Основи на конструирането“ се използват специализирани макети, разположени в лекционната зала. Чрез тях студентите се запознават практически с работата на голям брой механизми.

Лаборатория по „Механични изпитания“